دستیار شما در مدیریت استخر و مجموعه ها و پارکهای آبی
نرم افزار استخر پینار

شخصی سازی نرم افزار

ما آماده هستیم که بر اساس نیاز شما قابلیت های جدیدی را به نرم افزار اضافه نماییم و یا قابلیت های موجود را بر اساس نیاز شما تغییر دهیم.